Disclaimer

1. Akkoordverklaring

Door het bezoeken van de website van Werkenergieanalyse B.V. (‘Werkenergieanalyse B.V.’) of het gebruiken van (een) door Werkenergieanalyse B.V. aangeboden softwaredienst(en) gaat u akkoord met hetgeen in deze disclaimer is gesteld. Indien u de voorwaarden niet aanvaardt, dan dient u de website van Werkenergieanalyse B.V. niet te bezoeken en de softwaredienst(en) niet te gebruiken.

2. Wijziging website en voorwaarden

Werkenergieanalyse B.V. behoudt zich het recht voor de Disclaimer op ieder moment en zonder kennisgeving te wijzigen. Dat geldt ook voor de inhoud van de website en voor de aangeboden softwaredienst(en).

3. Doel website

Werkenergieanalyse B.V. beoogt met deze website informatie te verstrekken over haar producten en diensten. Werkenergieanalyse B.V. streeft naar correcte informatievoorziening via de website, maar garandeert niet dat de geboden informatie geen fouten of omissies bevat.

4. Aansprakelijkheid

Werkenergieanalyse B.V. sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe en indirecte schade uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van de website en de aangeboden softwaredienst(en).

5. Intellectuele eigendom

Op de website en softwaredienst van Werkenergieanalyse B.V. rust auteursrecht, welke volledig juridisch intellectueel eigendom van Werkenergieanalyse B.V. is. Werkenergieanalyse B.V. behoudt alle rechten voor. Alle informatie, in welke vorm dan ook, wordt beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of ander (intellectueel) eigendomsrecht en blijft ten alle tijde eigendom van Werkenergieanalyse B.V..

6. Reikwijdte gebruiksrecht

Werkenergieanalyse B.V. verleent zakelijke website-bezoekers en gebruikers van de softwaredienst(en) het recht om de informatie, in welke vorm dan ook, uitsluitend voor interne bedrijfsvoering te gebruiken. Voor niet-zakelijke website-bezoekers is het gebruiksrecht beperkt tot privégebruik van de informatie. Ieder ander gebruik wordt uitdrukkelijk verboden.

7. Hyperlinks

De website van Werkenergieanalyse B.V. kan door middel van hyperlinks verwijzen naar andere websites. Deze verwijzingen worden ter informatie aan de bezoeker weergegeven. Werkenergieanalyse B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de Websites waarnaar verwezen wordt en sluit alle aansprakelijkheid in dit verband uit.

8. Privacy

Werkenergieanalyse B.V. verwerkt persoonsgegevens volgens de voorschriften van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Persoonsgegevens welke worden opgenomen in de door Werkenergieanalyse B.V. aangeboden softwaredienst(en) vallen uitdrukkelijk onder de beheersmatige verantwoordelijkheid van de gebruiker van de softwaredienst(en).

9. Nederlands recht en Nederlandse rechter

Op de website is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen Partijen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst zullen worden beslecht door middel van arbitrage dan wel door de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.

10. Gebruik Softwaredienst

Bij het maken van de site is rekening gehouden met verschillende browsers, platforms en beeldschermen. Bij het gebruik van de softwaredienst hebt u een browser nodig die de volgende technologieën ondersteunt de meest recente versie van Internet Explorer, Firefox en Chrome van Google.

Veerkracht en stress: voor jou als coach een eeneiige tweeling

Wist je dat er één eigenschap is die al je problemen oplost? Welk wondermiddel dat is? Veerkracht. Als we maar veerkrachtig genoeg zijn,..

Lees blog

Volg ons op:

Video